Better Wetter

Naar een Toekomstbestendig Watersysteem in Noordoost Fryslân

Professionals van het Wetterskip, gemeenten, provincie en natuurorganisaties hebben de vraag gesteld hoe het watersysteem in Noordoost Fryslân duurzamer en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. In dit RAAK Publiek project verricht Van Hall Larenstein samen met deze professionals en met kennispartners onderzoek naar dit vraagstuk.

better_wetter_2

De “houdbaarheidsdatum” van het traditionele waterbeheer lijkt bereikt. Traditioneel afwateren en ontwateren heeft geleid tot maaivelddaling in de veenweidegebieden, en daaraan gerelateerde CO2-uitstoot en uitspoeling van nutriënten in het grond- en oppervlaktewater. Gevolg is een verlies aan waterbergingscapaciteit en een achteruitgang van de waterkwaliteit. Bij zware regenval is het moeilijk om het water nog te bergen en af te voeren om wateroverlast te voorkomen. Bij droogte ontstaan veel sneller dan voorheen watertekorten. Ook staan daardoor veel unieke ecologische waarden in de veenweidegebieden onderzoek druk of zijn verdwenen. Klimaatveranderingen versterken deze problematiek.

In het project wordt kennis ontwikkeld over een klimaatadaptief watersysteem in veengebieden en nieuwe vormen van waterbeheer, functies en functiecombinaties en de relatie met het meer toekomstbestendig maken van het watersysteem (flexibel waterpeil, berging in een natuurgebied, natte teelt, natuurvriendelijke oevers, etc.). Dit wordt gedaan door met elkaar en met andere actoren uit de regionale samenleving a) het watersysteem te onderzoeken en b) te experimenteren met innovatief waterbeheer in het gebied. De onderzoeksvraag is:
In welke mate dragen nieuwe vormen van duurzaam, slim waterbeheer bij aan de toekomstbestendigheid van het watersysteem in Noordoost Fryslân?

Het project levert voor de waterbeheerders, planologen, natuurbeheerders en andere betrokken professionals een digitaal handboek, bestaande uit een analyse van het watersysteem in het gebied, een klimaatstresstest, een gidsmodel voor het vasthouden en schoonhouden van water, beschreven innovatieve oplossingsrichtingen, een 3D animatie, een articipatieve handreiking met ontwerprichtlijnen, beschreven ervaringen en enkele toekomstscenario’s voor het gebied. Dit alles wordt gekoppeld aan een veldwerkplaats en kennismanagementsysteem.

Verhalen

Robbin Oosting

Chemische Technologie en Milieukunde
Robbin Oosting

"Ik zit in mijn laatste jaar van de studies Chemische Technologie en Milieukunde. Binnen van Hall Larenstein kreeg ik de mogelijkheid om binnen 5 jaar...

Lees meer

Erwin van der Meulen

Afgestudeerd Biotechnologie
Erwin van der Meulen

"Als veertienjarige jongen wist ik het al: ik wilde Biotechnologie studeren. Geen idee waarom precies, maar laten we het een roeping noemen. En het bl...

Lees meer

Bekijk alle verhalen

Laatste tweets

LS&T is een samenwerkingsverband van

Volg ons via: